Témák

  1. Szentírási könyvek rövidítései
  2. A Septuaginta sajátos rövidítései
  3. További corpusok rövidítései
  4. Szakirodalmi rövidítések
  5. Szófajok
  6. Szóelemzési rövidítések
  7. Deklinációelemzések
  8. Mondattani rövidítések
  9. Szakkifejezések

Szentírási könyvek rövidítései

Érdekességképpen idetettük a közkézen forgó Szentírásfordítások ill. segédkönyvek rövidítésjegyzékeit. Ezeket
ténylegesen figyelembe vettük, amikor a saját jegyzékünket összeállítottuk. Alapvetően a KNB jegyzékét vettük át, de indokolt esetben eltértünk.

Magyar Szószedet KNB SZIT STL1 BD1 KG RUF ÚSzSz2
Teremtés könyve Ter ~ ~ ~ Gen 1Móz 1Móz 1Móz
Kivonulás könyve Kiv ~ ~ ~ Exod 2Móz 2Móz 2Móz
Leviták könyve Lev ~ ~ ~ Lev 3Móz 3Móz 3Móz
Számok könyve Szám ~ ~ ~ Num 4Móz 4Móz 4Móz
Teremtés könyve Ter ~ ~ ~ Gen 1Móz 1Móz 1Móz
Kivonulás könyve Kiv ~ ~ ~ Exod 2Móz 2Móz 2Móz
Leviták könyve Lev ~ ~ ~ Lev 3Móz 3Móz 3Móz
Számok könyve Szám ~ ~ ~ Num 4Móz 4Móz 4Móz
Második Törvénykönyv MTörv ~ ~ ~ Deut 5Móz 5Móz 5Móz
Józsue könyve Józs ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Bírák könyve Bír ~ ~ - - ~ Bir ~
Rút könyve Rút ~ Rut - - Ruth Ruth Ruth
Sámuel első könyve 1Sám ~ ~ ~ 1Kir ~ ~ ~
Sámuel második könyve 2Sám ~ ~ ~ 2Kir ~ ~ ~
Királyok első könyve 1Kir ~ ~ ~ 3Kir ~ ~ ~
Királyok második könyve 2Kir ~ ~ ~ 4Kir ~ ~ ~
Krónikák első könyve 1Krón ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Krónikák második könyve 2Krón ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Ezdrás könyve Ezdr ~ Ezd - - Ezsd Ezsdr Ezsd
Nehemiás könyve Neh ~ ~ ~ - ~ ~ ~
Tóbiás könyve Tób ~ ~ - ~ - - -
Judit könyve3 Jud Judit ~ ~ - - - -
Eszter könyve Eszt ~ Esz - - ~ ~ ~
Jób könyve Jób ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Zsoltárok könyve Zsolt ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Példabeszédek könyve Péld ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
A Prédikátor könyve Préd ~ ~ ~ - ~ ~ ~
Énekek éneke Én ~ ~ - - Énekek Ének.Én ~
Bölcsesség könyve Bölcs ~ ~ - ~ - - ~
Jézus, Sirák fiának könyve3 Sir Sír ~ Sirák ~ - - Sirák
Izaiás könyve Iz ~ ~ ~ ~ Ézs(aiás) Ésa Ézs
Jeremiás könyve Jer ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Jeremiás siralmai Siralm ~ Siral - - JSir Sir JSir
Báruk könyve Bár ~ ~ - - - - ~
Ezekiel könyve Ez ~ ~ Eze Ezek ~ Ezék ~
Dániel könyve Dán ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Ózeás könyve Óz ~ Oz Oz ~ Hós Hós Hós
Joel könyve Jo ~ ~ Joel Joel Jóel Jóel Jóel
Ámosz könyve Ám ~ ~ ~ ~ ~ Ámós ~
Abdiás könyve Abd ~ ~ - - ~ ~ ~
Jónás könyve Jón ~ ~ ~ - ~ ~ ~
Mikeás könyve Mik ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Náhum könyve Náh ~ ~ ~ - ~ ~ ~
Habakuk könyve Hab ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Szofoniás könyve Szof ~ ~ - ~ Zof Sof Zof
Aggeus könyve Agg ~ Ag Ag ~ Hag ~ Ag
Zakariás könyve Zak ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Malakiás könyve Mal ~ ~ ~ ~ ~ Malak ~
A Makkabeusok első könyve3 1Mak 1Makk ~ ~ ~ - - ~
A Makkabeusok második könyve3 2Mak 2Makk ~ ~ ~ - - ~
Evangélium Máté szerint Mt ~ ~ ~ ~ ~ Mát ~
Evangélium Márk szerint Mk ~ ~ ~ ~ ~ Márk ~
Evangélium Lukács szerint Lk ~ ~ ~ ~ ~ Luk ~
Evangélium János szerint Jn ~ ~ ~ ~ ~ Ján ~
Apostolok Cselekedetei4 Acs Csel ApCsel ApCsel ApCsel ApCsel Csel Csel
Rómaiaknak írt levél Róm ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Első levél a korintusiaknak 1Kor ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Második levél a korintusiaknak 2Kor ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Levél a galatáknak Gal ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Levél az efezusiaknak Ef ~ ~ ~ ~ ~ Eféz ~
Levél a filippieknek Fil ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Levél a kolosszeieknek Kol ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Első levél a Tesszalonikiaknak 1Tessz ~ 1Tesz ~ ~ 1Thessz 1Thess 1Thes
Második levél a Tesszalonikiaknak 2Tessz ~ 2Tesz ~ ~ 2Thessz 2Thess 2Thes
Első levél Timóteusnak 1Tim ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Második levél Timóteusnak 2Tim ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Levél Titusznak3 Tit Tít ~ ~ ~ ~ ~ ~
Levél Filemonnak Filem ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Levél a zsidóknak Zsid ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Jakab levele Jak ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Péter első levele3 1Pt 1Pét ~ ~ 1Pét ~ 1Pét 1Pét
Péter második levele3 2Pt 2Pét ~ ~ 2Pét ~ 2Pét 2Pét
János első levele3 1Jn 1Ján ~ ~ 1Ján ~ 1Ján ~
János második levele3 2Jn 2Ján ~ ~ 2Ján ~ 2Ján ~
János harmadik levele3 3Jn 3Ján ~ ~ 3Ján ~ 3Ján ~
Júdás levele Júd ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
János jelenései Jel ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
eltérések a szószedettől   11 9 6 18 18 30 19

A Septuaginta sajátos rövidítései

LXX

Septuaginta; Honlapunkon a Neovulgata kánonja szerint soroljuk föl a kanonizált szentírási könyveket. Ezt a kánont a KNB pontosan, a SZIT minimális eltéréssel követi. A szentírási könyvek után tettük az apokrifeket, majd a szentírási könyvek alternatív szövegváltozatait.

LXX_R ed. ALFRED RAHLFS, Septuaginta I-II, Stuttgart, 19359.

A digitális szöveget, és a nyelvtani elemzések első változatát egy párhuzamos amerikai vállalkozástól vettük át, amely erre a könyvre épít.

Az átvett szövegbe számos saját javítást tettünk egyrészt a könyv alapján, másrészt a a Német Bibliatársulat honlapján közölt digitális LXX_RH szöveg alapján (lásd következő).

LXX_RH ed. ALFRED RAHLFS, ROBERT HANHART, Septuaginta, Stuttgart, 2006.

A digitális szöveget a Német Bibliatársulat honlapja közli.

Az LXX_R minimális revíziója, összesen 155 javítás, melyek közül 78 csak hangsúlyjeleket érint. Honlapunkon lábjegyzetbem hozzuk, az LXX_R-rel összevetve, az első itt.

Bír_A A Bírák könyve az A jelű Alexandriai kódex fordításának szövege szerint, vö. LXX_R I, Iud(icum), a lapok fölső részén közölt szöveg. Lásd még Bír_B
2Ezdr/Ezdr_Neh Ezdrás II. könyve. Ezdrás I. könyve egy apokrif irat, lásd. lentebb. Az LXX "Ezdrás II. könyve" néven összevonja Ezdrás és Nehemiás könyvét, amelyet a Maszoréta kánonban és a modern Bibliakiadásokban szétválasztva találunk. Neh 1,1 = 2Ezdr 11,1
Tób_BA A Bírák könyve az A jelű Alexandriai kódex és a B jelű Vatikáni kódex fordításának szövege szerint, vö. LXX_R I, Tob(it), a lapok fölső részén közölt szöveg. Lásd még Tób_S
3-4Mak A Makkabeusok III. ill. IV. könyve - két apokrif irat.
JerLev Jeremiás levele - apokrif irat
1Ezdr Ezdrás I. könyve - apokrif irat, nem egyezik meg a maszoréta Ezdrás könyvével! Lásd még 2Ezdr/Ezdr_Neh
Ód Ódák - részben már keresztény apokrif költemények
SalZsolt Salamon zsoltárai - apokrif irat
Józs_A Józsue 15,43-15,61.18,22-19,45 az A jelű Alexandriai kódex fordításának szövege szerint, vö. LXX_R I, Ios(ue), a lapok jobb oldalán közölt szöveg.
Bír_B A Bírák könyve a B jelű Vatikáni kódex fordításának szövege szerint, vö. LXX_R I, Iud(icum), a lapok alsó részén közölt szöveg. Lásd még Bír_A
Tób_S Tóbiás könyve az S jelű kódex fordításának szövege szerint, vö. LXX_R I, Tob(it), a lapok alsó részén közölt szöveg. Lásd még Tób_BA 
Dán_Th Dániel könyve Theodotion fordítása szerint, vö. LXX_R II, Dan(iel).
Zsuzs_Th Zsuzsanna könyve Theodotion fordítása szerint, vö. LXX_R II, Sus(anna).
Bél_Th A Bél kígyó története Theodotion fordítása szerint, vö. LXX_R II, Bel-et-Dr(aco).

További corpusok rövidítései

Didaché Az oldalunkon közölt szöveg forrása ez a szövegkiadás: ed. HIPPOLYTE HEMMER, GABRIEL OGER, A. LAURENT, Les pères apostoliques I-II. Doctrine des apôtres, Épître de Barnabé, Paris, 1907
Credo A Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás; Digitálisan hozzáférhető pl. itt.
Spártaiak

SZIMONIDÉSZ: A Thermopülainál elesett spártai hősök sírfölirata. Közli: HÉRODOTOSZ: Ὶστορίαι, 7,228,2

Szakirodalmi rövidítések

BD Magyar nyelvű Újszövetség P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik fordítása szerint
BGOG VARGA ZS. J., Bibliai görög olvasó- és gyakorlókönyv, Sárospatak, 20023
BÚG SZABÓ M., Bevezetés az Újszövetség görög nyelvébe, Szeged, 19972
GNG BLASS, F. - DEBRUNNER, A. - REHKOPF, F., Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Göttingen, 200118
GNy MAYWALD J. – VAYER L. – MÉSZÁROS E., Görög nyelvtan, Budapest, 198712
GNT27 Novum Testamentum Graece, ed. NESTLE-ALAND, Stuttgart, 1898, 199327
GNT28

Novum Testamentum Graece, ed. NESTLE-ALAND, Stuttgart, 1898, 201228
Honlapunkon lábjegyzetben hozzuk az eltéréseket a GNT_WH és a GNT_28 között, első példa itt.

GNT_T Novum Testamentum Graece, ed. TISCHENDORF, Lipcse, 18863
GNT_WH

The New Testament in the original greek, ed. WESCOTT, B. F. - HORT, F. J. A., Cambridge, London, 1882, 190312
A honlapunkon közölt görög Újszövetség ennek felel meg.

IMIT Magyar nyelvű héber Szentírás az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat fordítása szerint
KG Magyar nyelvű Szentírás Károli Gáspár revideált fordítása szerint
KGy Magyar nyelvű Szentírás Káldi György fordítása szerint
KNA26 Konkordanz zum Novum Testamentum Graece von Nestle-Aland, 26. Auflage und zum Greek New Testament, 3rd Edition, Berlin, New York, 1987
KNTS Vollständige Konkordanz zum Griechischen Neuen Testament. Band II. Spezialübersichte, Berlin, New York, 1978
KNB Magyar nyelvű Szentírás a Neovulgáta alapján
ÓGMSz GYÖRKÖSSY A. – KAPITÁNFFY I. – TEGYEY I., Ógörög-magyar Szótár, Budapest, 19932
RUF Magyar nyelvű Szentírás az új protestáns fordítás szerint, a 2014-es revíziót is követve.
SZIT Magyar nyelvű Szentírás az új katolikus fordítás szerint
ÚGMSz VARGA ZS., Újszövetségi görög-magyar szótár, Budapest, 1996.
ÚSzSz BALÁZS, K., Újszövetségi szómutató szótár. Károli Gáspár – 1908-ban revideált – fordításához. A Nestle-Aland: Novum Testamentum Graece 26. kiadása alapján készült Konkordanciával összevetve, Budapest, 1998.

Szófajok

Szófaj rövidítve Szófaj latinul Szófaj magyarul
adi. adiectivum melléknév
adi.compar. adiectivum comparativum középfokú melléknév
adi.superl. adiectivum superlativum fölsőfokú melléknév
adv. adverbium határozószó
adv.(compar.)   hat. középfokú mn.-ből
adv.(superl.)   hat. fölsőfokú mn.-ből
art.def. articulus definitus határozott névelő
card. cardinale tőszámnév
cit.ar. citatum aramaicum arám idézet
cit.lat. citatum latinae latin idézet
coni. coniunctio kötőszó
nm. nomen főnév
nm.coll. nomen collectivum közösségnév ("Izrael" szófaja)
nm.geo. nomen geograficus földrajzi név
nm.pers. nomen personalis személynév
ord. ordinale sorszámnév
partic. particula indulatszó
partic.interrog. particula interrogativa kérdőszó
partic.neg. particula negativa tagadószó
praep. praepositio prepozíció
pron.dem. pronomen demonstrativum mutató névmás
pron.indef. pronomen indefinitivum határozatlan névmás
pron.interrog. pronomen interrogativum kérdő névmás
pron.pers. pronomen personale személyes névmás
pron.poss. pronomen possessivum birtokos névmás
pron.rec. pronomen reciprocum kölcsönös névmás
pron.refl. pronomen reflexivum visszaható névmás
pron.rel. pronomen relativum vonatkozó névmás
verb. Verbum ige

Szóelemzési rövidítések (vö. BÚG, 10.o.)

Rövidítés Latinul Magyarul
1/2/3 persona személy
A. Activum cselekvő
acc. accusativus tárgyeset
aor. aoristos aoristos
coni. coniunctivus kötőmód
D. Deponens álszenvedő (ill. álmedium)
dat. dativus részes eset
f. femininum nőnemű
fut. futurum jövő idő
gen. genitivus birtokos eset
imperat. imperativus fölszólító mód
imperf. imperfectum folyamatos
ind. indicativus kijelentő mód
indecl. indeclinabilis nem ragozható
inf. infinitivus főnévi igenév
m. masculinum hímnem
M. Medium medium
n. neutrum semlegesnem
nom. nominativus alanyeset
opt. optativus óhajtó mód
P. Passivum szenvedő
part. participium melléknévi igenév
perf. perfectum befejezett
pl. pluralis Többes szám
praes. praesens jelen idő
praet. praeteritum múlt idő
sg. singularis egyes szám
voc. vocativus megszólító eset

Deklinációelemzések (forrás: BÚG, 16.1-4)

Rövidítés Latinul Magyarázat
nom. nominativus  
nom(p). nominativus praedicativus ποιέω és λέγω mellett: vmivé teszem, vminek mondom
acc. accusativus  
acc(p). accusativus praedicativus ποιέω és λέγω mellett: vmivé teszem, vminek mondom
acc(ra). accusativus respectivus/adverbialis Vmi tekintetében, vmire nézve, ill. határozóként.
acc(s). accusativus spatii Térbeli kiterjedést fejez ki.
acc(t). accusativus temporis Időbeli kiterjedést fejez ki.
gen. genitivus  
gen(c). genitivus comparationis Összehasonlítás középfok mellett
gen(ci). genitivus copiae/inopiae Valamiben való bővelkedést, betöltést, teljességet ill. szűkölködést, szükséget, hiányt jelentő igék
mellett.
gen(e). genitivus epexegeticus Magyarázó, kifejtő értelmű gen.
gen(m). genitivus memoriae Emlékezést, elfelejtést, gondoskodást jelentő igék mellett.
gen(p). genitivus partitivus közül
gen(pr). genitivus pretii Az értéket jelöli a vásárlást, eladást, értékelést, méltatást jelentő igék, melléknevek mellett.
gen(ql). genitivus qualitatis (más néven gen. hebraicus) Használata melléknév helyett a bibliai görögben nagyon elterjedt a szemita nyelvek hatására, amelyekben
kevés a melléknév, ezért gyakran alkalmaznak helyette birtokos szerkezetet.
gen(qn). genitivus quantitatis Mennyiség, pl. életkor jelölésére
gen(s). genitivus separationis Elkülönítést, eltávolítást, akadályozást, tartózkodást jelentő igék mellett.
gen(t). genitivus temporis Mikor? Meddig? - kérdésre válasz
dat. dativus  
dat(c). dativus causae miatt
dat(ci). dativus commodi/incommodi Azt a személyt jelöli, akinek érdekében, javára, ill. kárára, hátrányára történik vmi.
dat(d). dativus directionis -hoz, -ra
dat(m). dativus mensurae Összehasonlításban
dat(mo). dativus modi Módhatározót fejez ki.
dat(p). dativus possessivus akié
dat(r). dativus respectivus vmi szerint
dat(si). dativus sociativus/istrumentalis -val, -vel
dat(t). dativus temporis Mikor? Meddig? - kérdésre válasz

Mondattani rövidítések

Rövidítés Jelenség
(acc. cum inf.) accusativus cum infinitivus
(gen.abs.) genitivus absolutus
(szem.) Szemitizmus
(fig.etym.) figura etymologica, azonos tövű igéből és főnévből álló szerkezet.
(kif.) kifejezés (minden érintett szóhoz odaírjuk, a jelentést a kif. első szavához.)

Szakkifejezések

CP Corpus Paulinum. Az újkori termiológiának megfelelően a Római levél és a Filemonhoz írt levél közötti
szentírási könyvcsoportot sorolom ide, a Zsidó levelet természetesen nem.
Hap.leg. Hapax legonmenon, egyszer előforduló szó az Újszövetségben