Témák

  1. Szentírási könyvek rövidítései
  2. Szakirodalmi rövidítések
  3. Szófajok
  4. Szóelemzési rövidítések
  5. Deklinációelemzések
  6. Mondattani rövidítések
  7. Szakkifejezések

Szentírási könyvek rövidítései

Érdekességképpen idetettük a közkézen forgó Szentírásfordítások ill. segédkönyvek rövidítésjegyzékeit. Ezeket ténylegesen figyelembe vettük, amikor a saját jegyzékünket összeállítottuk. Alapvetően az ÚKB jegyzékét vettük át, de indokolt esetben eltértünk.

Magyar Szószedet ÚKB KNB BD1 KG ÚF ÚSzSz2
Teremtés könyve Ter ~ ~ Gen 1Móz 1Móz 1Móz
Kivonulás könyve Kiv ~ ~ Exod 2Móz 2Móz 2Móz
Leviták könyve Lev ~ ~ Lev 3Móz 3Móz 3Móz
Számok könyve Szám ~ ~ Num 4Móz 4Móz 4Móz
Második Törvénykönyv MTörv ~ ~ Deut 5Móz 5Móz 5Móz
Józsue könyve Józs ~ ~ ~ ~ ~ ~
Bírák könyve Bír ~ ~ - Bir ~ ~
Rút könyve3 Rút Rut ~ - Ruth Ruth Ruth
Sámuel első könyve 1Sám ~ ~ 1Kir ~ ~ ~
Sámuel második könyve 2Sám ~ ~ 2Kir ~ ~ ~
Királyok első könyve 1Kir ~ ~ 3Kir ~ ~ ~
Királyok második könyve 2Kir ~ ~ 4Kir ~ ~ ~
Krónikák első könyve 1Krón ~ ~ ~ ~ ~ ~
Krónikák második könyve 2Krón ~ ~ ~ ~ ~ ~
Ezdrás könyve Ezd ~ Ezdr - Ezsdr Ezsd Ezsd
Nehemiás könyve Neh ~ ~ - ~ ~ ~
Tóbiás könyve Tób ~ ~ ~ - - -
Judit könyve Jud ~ Judit - - - -
Eszter könyve3 Eszt Esz ~ - ~ ~ ~
Jób könyve Jób ~ ~ ~ ~ ~ ~
Zsoltárok könyve Zsolt ~ ~ ~ ~ ~ ~
Példabeszédek könyve Péld ~ ~ ~ ~ ~ ~
A Prédikátor könyve Préd ~ ~ - ~ ~ ~
Énekek éneke Én ~ ~ - Ének.Én Énekek ~
Bölcsesség könyve Bölcs ~ ~ ~ - - ~
Jézus, Sirák fiának könyve Sir ~ Sír ~ - - Sirák
Izaiás könyve Iz ~ ~ ~ Ésa Ézs(aiás) Ézs
Jeremiás könyve Jer ~ ~ ~ ~ ~ ~
Jeremiás siralmai Siral ~ Siralm - Sir JSir JSir
Báruk könyve Bár ~ ~ - - - ~
Ezekiel könyve Ez ~ ~ Ezek Ezék ~ ~
Dániel könyve Dán ~ ~ ~ ~ ~ ~
Ozeás könyve Oz ~ Óz ~ Hós Hós Hós
Joel könyve Jo ~ ~ Joel Jóel Jóel Jóel
Ámosz könyve Ám ~ ~ ~ Ámós ~ ~
Abdiás könyve Abd ~ ~ - ~ ~ ~
Jónás könyve Jón ~ ~ - ~ ~ ~
Mikeás könyve Mik ~ ~ ~ ~ ~ ~
Náhum könyve Náh ~ ~ - ~ ~ ~
Habakuk könyve Hab ~ ~ ~ ~ ~ ~
Szofoniás könyve Szof ~ ~ ~ Sof Zof Zof
Aggeus könyve3 Agg Ag ~ ~ ~ Hag Ag
Zakariás könyve Zak ~ ~ ~ ~ ~ ~
Malakiás könyve Mal ~ ~ ~ Malak ~ ~
A Makkabeusok első könyve 1Mak ~ 1Makk ~ - - ~
A Makkabeusok második könyve 2Mak ~ 2Makk ~ - - ~
Evangélium Máté szerint Mt ~ ~ ~ Mát ~ ~
Evangélium Márk szerint Mk ~ ~ ~ Márk ~ ~
Evangélium Lukács szerint Lk ~ ~ ~ Luk ~ ~
Evangélium János szerint Jn ~ ~ ~ Ján ~ ~
Apostolok Cselekedetei 4 Acs ApCsel Csel ApCsel Csel ApCsel Csel
Rómaiaknak írt levél Róm ~ ~ ~ ~ ~ ~
Első levél a korintusiaknak 1Kor ~ ~ ~ ~ ~ ~
Második levél a korintusiaknak 2Kor ~ ~ ~ ~ ~ ~
Levél a galatáknak Gal ~ ~ ~ ~ ~ ~
Levél az efezusiaknak Ef ~ ~ ~ Eféz ~ ~
Levél a filippieknek Fil ~ ~ ~ ~ ~ ~
Levél a kolosszeieknek Kol ~ ~ ~ ~ ~ ~
Első levél a Tesszalonikiaknak3 1Tessz 1Tesz ~ ~ 1Thess 1Thessz 1Thes
Második levél a Tesszalonikiaknak3 2Tessz 2Tesz ~ ~ 2Thess 2Thessz 2Thes
Első levél Timóteusnak 1Tim ~ ~ ~ ~ ~ ~
Második levél Timóteusnak 2Tim ~ ~ ~ ~ ~ ~
Levél Titusznak Tit ~ Tít ~ ~ ~ ~
Levél Filemonnak Filem ~ ~ ~ ~ ~ ~
Levél a zsidóknak Zsid ~ ~ ~ ~ ~ ~
Jakab levele Jak ~ ~ ~ ~ ~ ~
Péter első levele 1Pt ~ 1Pét 1Pét 1Pét ~ 1Pét
Péter második levele 2Pt ~ 2Pét 2Pét 2Pét ~ 2Pét
János első levele 1Jn ~ 1Ján 1Ján 1Ján ~ ~
János második levele 2Jn ~ 2Ján 2Ján 2Ján ~ ~
János hamadik levele 3Jn ~ 3Ján 3Ján 3Ján ~ ~
Júdás levele Júd ~ ~ ~ ~ ~ ~
János jelenései Jel ~ ~ ~ ~ ~ ~
eltérések a szószedettől 7 14 18 30 18 19

Szakirodalmi rövidítések

BD Magyar nyelvű Újszövetség P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik fordítása szerint
BGOG VARGA ZS. J., Bibliai görög olvasó- és gyakorlókönyv, Sárospatak, 20023
BÚG SZABÓ M., Bevezetés az Újszövetség görög nyelvébe, Szeged, 19972
GNG BLASS, F. - DEBRUNNER, A. - REHKOPF, F., Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Göttingen, 200118
GNy MAYWALD J. – VAYER L. – MÉSZÁROS E., Görög nyelvtan, Budapest, 198712
GNT27 Novum Testamentum Graece, szerk. NESTLE-ALAND, Stuttgart, 1898, 199327
GNT_T Novum Testamentum Graece, szerk. TISCHENDORF, Lipcse, 18863
GNT_WH The New Testament in the original greek, szerk. WESCOTT, B. F. - HORT, F. J. A., Cambridge, London, 1882, 18852
IMITB Magyar nyelvű héber Szentírás az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat fordítása szerint
KG Magyar nyelvű Szentírás Károli Gáspár revideált fordítása szerint
KGy Magyar nyelvű Szentírás Káldi György fordítása szerint
KNA26 Konkordanz zum Novum Testamentum Graece von Nestle-Aland, 26. Auflage und zum Greek New Testament, 3rd Edition, Berlin, New York, 1987
KNTS Vollständige Konkordanz zum Griechischen Neuen Testament. Band II. Spezialübersichte, Berlin, New York, 1978
KNB Magyar nyelvű Szentírás a Neovulgáta alapján
ÓGMSz GYÖRKÖSSY A. – KAPITÁNFFY I. – TEGYEY I., Ógörög-magyar Szótár, Budapest, 19932
ÚGMSz VARGA ZS., Újszövetségi görög-magyar szótár, Budapest, 1996.
ÚKB Magyar nyelvű Szentírás az új katolikus fordítás szerint
ÚF Magyar nyelvű Szentírás az új protestáns fordítás szerint
ÚSzSz BALÁZS, K., Újszövetségi szómutató szótár. Károli Gáspár – 1908-ban revideált – fordításához. A Nestle-Aland: Novum Testamentum Graece 26. kiadása alapján készült Konkordanciával összevetve, Budapest, 1998.

Szófajok

Szófaj rövidítve Szófaj latinul Szófaj magyarul
adi. adiectivum melléknév
adi.compar. adiectivum comparativum középfokú melléknév
adi.superl. adiectivum superlativum fölsőfokú melléknév
adv. adverbium határozószó
adv.(compar.) hat. középfokú mn.-ből
adv.(superl.) hat. fölsőfokú mn.-ből
art.def. articulus definitus határozott névelő
card. cardinale tőszámnév
cit.ar. citatum aramaicum arám idézet
cit.lat. citatum latinae latin idézet
coni. coniunctio kötőszó
nm. nomen főnév
nm.coll. nomen collectivum közösségnév ("Izrael" szófaja)
nm.geo. nomen geograficus földrajzi név
nm.pers. nomen personalis személynév
ord. ordinale sorszámnév
partic. particula indulatszó
partic.interrog. particula interrogativa kérdőszó
partic.neg. particula negativa tagadószó
praep. praepositio prepozíció
pron.dem. pronomen demonstrativum mutató névmás
pron.indef. pronomen indefinitivum határozatlan névmás
pron.interrog. pronomen interrogativum kérdő névmás
pron.pers. pronomen personale személyes névmás
pron.poss. pronomen possessivum birtokos névmás
pron.rec. pronomen reciprocum kölcsönös névmás
pron.refl. pronomen reflexivum visszaható névmás
pron.rel. pronomen relativum vonatkozó névmás
verb. Verbum ige

Szóelemzési rövidítések (vö. BÚG, 10.o.)

Rövidítés Latinul Magyarul
1/2/3 persona személy
A. Activum cselekvő
acc. accusativus tárgyeset
aor. aoristos aoristos
coni. coniunctivus kötőmód
D. Deponens álszenvedő (ill. álmedium)
dat. dativus részes eset
f. femininum nőnemű
fut. futurum jövő idő
gen. genitivus birtokos eset
imperat. imperativus fölszólító mód
imperf. imperfectum folyamatos
ind. indicativus kijelentő mód
indecl. indeclinabilis nem ragozható
inf. infinitivus főnévi igenév
m. masculinum hímnem
M. Medium medium
n. neutrum semlegesnem
nom. nominativus alanyeset
opt. optativus óhajtó mód
P. Passivum szenvedő
part. participium melléknévi igenév
perf. perfectum befejezett
pl. pluralis Többes szám
praes. praesens jelen idő
praet. praeteritum múlt idő
sg. singularis egyes szám
voc. vocativus megszólító eset

Deklinációelemzések (forrás: BÚG, 16.1-4)

Rövidítés Latinul Magyarázat
nom. nominativus
nom(p). nominativus praedicativus ποιέω és λέγω mellett: vmivé teszem, vminek mondom
acc. accusativus
acc(p). accusativus praedicativus ποιέω és λέγω mellett: vmivé teszem, vminek mondom
acc(ra). accusativus respectivus/adverbialis Vmi tekintetében, vmire nézve, ill. határozóként.
acc(s). accusativus spatii Térbeli kiterjedést fejez ki.
acc(t). accusativus temporis Időbeli kiterjedést fejez ki.
gen. genitivus
gen(c). genitivus comparationis Összehasonlítás középfok mellett
gen(ci). genitivus copiae/inopiae Valamiben való bővelkedést, betöltést, teljességet ill. szűkölködést, szükséget, hiányt jelentő igék mellett.
gen(e). genitivus epexegeticus Magyarázó, kifejtő értelmű gen.
gen(m). genitivus memoriae Emlékezést, elfelejtést, gondoskodást jelentő igék mellett.
gen(p). genitivus partitivus közül
gen(pr). genitivus pretii Az értéket jelöli a vásárlást, eladást, értékelést, méltatást jelentő igék, melléknevek mellett.
gen(ql). genitivus qualitatis (más néven gen. hebraicus) Használata melléknév helyett a bibliai görögben nagyon elterjedt a szemita nyelvek hatására, amelyekben kevés a melléknév, ezért gyakran alkalmaznak helyette birtokos szerkezetet.
gen(qn). genitivus quantitatis Mennyiség, pl. életkor jelölésére
gen(s). genitivus separationis Elkülönítést, eltávolítást, akadályozást, tartózkodást jelentő igék mellett.
gen(t). genitivus temporis Mikor? Meddig? - kérdésre válasz
dat. dativus
dat(c). dativus causae miatt
dat(ci). dativus commodi/incommodi Azt a személyt jelöli, akinek érdekében, javára, ill. kárára, hátrányára történik vmi.
dat(d). dativus directionis -hoz, -ra
dat(m). dativus mensurae Összehasonlításban
dat(mo). dativus modi Módhatározót fejez ki.
dat(p). dativus possessivus akié
dat(r). dativus respectivus vmi szerint
dat(si). dativus sociativus/istrumentalis -val, -vel
dat(t). dativus temporis Mikor? Meddig? - kérdésre válasz

Mondattani rövidítések

Rövidítés Jelenség
(acc. cum inf.) accusativus cum infinitivus
(gen.abs.) genitivus absolutus
(szem.) Szemitizmus
(fig.etym.) figura etymologica, azonos tövű igéből és főnévből álló szerkezet.
(kif.) kifejezés (minden érintett szóhoz odaírjuk, a jelentést a kif. első szavához.)

Szakkifejezések

CP Corpus Paulinum. Az újkori termiológiának megfelelően a Római levél és a Filemonhoz írt levél közötti szentírási könyvcsoportot sorolom ide, a Zsidó levelet természetesen nem.
Hap.leg. Hapax legonmenon, egyszer előforduló szó az Újszövetségben
LXX Septuaginta