Acs 2,1

Acs 2

1 Καὶ ἐν τῷ ˹συνπληροῦσθαι˺ τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν πάντες ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό, ¹ 2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι, ¹ 3 καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ¹ καὶ ἐκάθισεν ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, 4 καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου, ¹ καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς. 5 Ἦσαν δὲ ˹ἐν˺ Ἰερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν· ¹ 6 γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης ˹συνῆλθε˺ τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ˹ἤκουσεν˺ εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν· ¹ 7 ἐξίσταντο δὲ καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες ¹ ˹Οὐχὶ˺ ἰδοὺ ˹πάντες˺ οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; 8 καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ἐγεννήθημεν; 9 Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ ˹Ἐλαμεῖται,˺ καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν, 10 Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι, 11 Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, Κρῆτες καὶ Ἄραβες, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ. 12 ἐξίσταντο ¹ δὲ πάντες καὶ ˹διηποροῦντο,˺ ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες ¹ Τί ¹ θέλει τοῦτο ¹ εἶναι; 13 ἕτεροι δὲ διαχλευάζοντες ἔλεγον ὅτι Γλεύκους ¹ μεμεστωμένοι εἰσίν. 14 Σταθεὶς δὲ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς ¹ Ἄνδρες ¹ Ἰουδαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἰερουσαλὴμ πάντες, τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά μου. 15 οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε οὗτοι μεθύουσιν, ἔστιν γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας, 16 ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ ¹ 17 Καὶ ¹ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει θεός, ἐκχεῶ ¹ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, ¹ καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, ¹ καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις ἐνυπνιασθήσονται· 18 καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ¹ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσιν. 19 Καὶ ¹ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ· ¹ 20 ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ σελήνη εἰς αἷμα ¹ πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν Κυρίου ¹ τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ. 21 Καὶ ¹ ἔσται πᾶς ὃς ˹ἐὰν˺ ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου ¹ σωθήσεται. 22 Ἄνδρες ˹Ἰσραηλεῖται,˺ ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους. ¹ Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον, ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς ὑμᾶς ˹δυνάμεσι˺ καὶ ˹τέρασι˺ καὶ σημείοις οἷς ¹ ἐποίησεν δι᾽ αὐτοῦ θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν, ¹ καθὼς αὐτοὶ οἴδατε, 23 τοῦτον τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ θεοῦ ἔκδοτον διὰ χειρὸς ¹ ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλατε, ¹ 24 ὃν θεὸς ἀνέστησεν λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου, καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ· ¹ 25 ˹Δαυεὶδ˺ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν ¹ Προορώμην ¹ τὸν κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν ἵνα μὴ σαλευθῶ. 26 διὰ τοῦτο ηὐφράνθη ˹μου ἡ ¹ καρδία˺ καὶ ἠγαλλιάσατο γλῶσσά μου, ἔτι δὲ καὶ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ᾽ ἐλπίδι· ¹ 27 ὅτι οὐκ ˹ἐνκαταλείψεις˺ τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην, ¹ οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 28 ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς, πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ ¹ τοῦ προσώπου σου. 29 Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου ˹Δαυείδ,˺ ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη ¹ καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης· ¹ 30 προφήτης οὖν ὑπάρχων, ¹ καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ ὤμοσεν αὐτῷ θεὸς ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ καθίσαι ἐπὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ, 31 προιδὼν ¹ ἐλάλησεν περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ χριστοῦ ¹ ὅτι οὔτε ˹ἐνκατελείφθη˺ εἰς ᾅδην οὔτε σὰρξ αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν. 32 τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ἀνέστησεν θεός, οὗ ¹ πάντες ἡμεῖς ἐσμὲν ¹ μάρτυρες. ¹ 33 τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ θεοῦ ὑψωθεὶς ¹ τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου λαβὼν παρὰ τοῦ πατρὸς ¹ ἐξέχεεν τοῦτο ὑμεῖς [καὶ] βλέπετε καὶ ἀκούετε. 34 οὐ γὰρ ˹Δαυεὶδ˺ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός ¹ Εἶπεν ¹ * Κύριος τῷ κυρίῳ μου ¹ Κάθου ¹ ἐκ δεξιῶν μου ¹ 35 ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 36 ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι καὶ κύριον αὐτὸν καὶ χριστὸν ἐποίησεν θεός, τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε. 37 Ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν τὴν καρδίαν, ¹ ˹εἶπάν˺ τε πρὸς τὸν Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους ¹ Τί ¹ ποιήσωμεν, ἄνδρες ¹ ἀδελφοί; ¹ 38 Πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς ¹ Μετανοήσατε, * καὶ ¹ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ˹ἐν˺ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν, ¹ καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος· ¹ 39 ὑμῖν γάρ ἐστιν ἐπαγγελία καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν καὶ ˹πᾶσι˺ τοῖς εἰς μακρὰν ¹ ὅσους ἂν προσκαλέσηται Κύριος ¹ θεὸς ἡμῶν. 40 ἑτέροις